Om

Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv, förkortat MMS, har till ändamål att:

  • främja intresset för, kännedomen och utövandet av militärmusik i allmänhet och marschmusik i synnerhet
  • idka forskning inom nämnda områden
  • samla och åt eftervärlden bevara allt slags material som rör militär- och marschmusik
  • värna om de svenska militärmusiktraditionerna
  • verka för att marschmusiken kulturellt och upphovsrättsligt respekteras

Samfundets verksamhetsområde innefattar även militärmusiken närstående områden, såsom militära traditioner samt uniforms- och ceremonihistoria.

Till medlem av samfundet kan antas envar aktad och av militärmusik intresserad person, som ansöker om inträde eller av medlem föreslås till inval. Dessutom kan sammanslutning, institution eller företag med anknytning till samfundets verksamhet antas. som medlem.

Samfundets högtidsdag firas årligen till åminnelse av marschkompositören Sam Rydbergs födelse den 27:e oktober 1885.

Samfundets emblem består av en sköld, som uppvisar i blått fält tre gyllene, med blå och gyllene reifar samt blå spännlinor och stroppar försedda paradtrummor, ordnade två och en; bakom skölden en stolpvis ställd, gyllene marschanförarstav med paradkedja.

Samfundets igenkänningssignal utgörs av signal enligt nedanstående notrad. Igenkänningssignalen skall blåsas på Jägarhorn i B.