Utmärkelser

Medaljer

Militarmusiksamfundets förtjänstmedalj – “Pro Musica Militare”

Förtjänstmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7:e storleken. Åtsidan visar en karolinsk trumpetare och frånsidan MMS emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten: ”Pro Musica Militare” samt ett fritt utrymme under MMS emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Bäres i vitt band med en grön rand på vardera sidan

Statuter

Statuter instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 11 februari 1972, ändrade den 18 augusti 1975, den 26 mars 1984 och av årsmötet den 10 april 2022.

§ 1 Förtjänstmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7½:e storleken. Åtsidan visar en karolinsk trumpetare och frånsidan Militärmusiksamfundets emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten: Pro Musica Militare samt ett fritt utrymme under Militärmusiksamfundets emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Band: vitt vattrat sidenband med en grön rand på vardera sidan.

§ 2 Medalj av guld kan tilldelas enskild person för utomordentlig militärmusikalisk* gärning eller utomordentlig kulturvårdande gärning på det militärmusikaliska området. Medalj av silver kan tilldelas enskild person för betydande militärmusikaliska insatser eller för betydande insatser i övrigt inom det militärmusikaliska området.

§ 3 Beslut om utdelning av medalj fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 4 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades.

* Termen militärmusikalisk syftar i detta sammanhang på musikarten militärmusik oavsett om mottagaren är militär eller civil. Däremot avses inte annan verksamhet än den rent militärmusikaliska.

Urval med mottagare av PMM i guld

Per Grundström (1972), Ivar Widner (1972), Birger Jarl (1997), Ingemar Badman (2002), Peter Stolpestad (2016)


Militärmusiksamfundets hederstecken – “Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne”

 

Medaljen kan tilldelas medlem av samfundet som under en följd av år utfört ett plikttroget och gagnande föreningsarbete eller eljest på ett särskilt förtjänstfullt sätt gjort en för samfundets verksamhet betydelsefull insats. Endast undantagsvis och på särskilda grunder kan medaljen tilldelas icke medlem.

Hedersmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7:e storleken. Åtsidan visar MMS emblem omgivet av lagerkrans. Frånsidan visar texten ”Militärmusiksamfundet – Ivar Widner 1891-1973” samt ett fritt utrymme där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Bärs i gult band med en grön rand på vardera sidan.

Statuter

Statuter instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 26 maj 1975, ändrade av styrelsen den 26 mars 1984 och av årsmötet den 10 april 2022.

§ 1 Hedersmedaljen förekommer i två valörer; medalj i guld och i silver av 7½:e storleken. Medaljens åtsida visar MMS emblem omgivet av en lagerkrans och frånsidan texten Militärmusiksamfundet – Ivar Widner 1891–1973 samt ett fritt utrymme där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Band: gult vattrat sidenband med en grön rand på vardera sidan.

§ 2 Medaljen hugfäster minnet av hedersledamoten, musikdirektören Ivar Widner och benämnes Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne.

§ 3 Medaljen kan tilldelas medlem av samfundet som under en följd av år utfört ett plikttroget och gagnande föreningsarbete eller eljest på ett särskilt förtjänstfullt sätt gjort en för samfundets verksamhet betydelsefull insats. Endast undantagsvis och på särskilda grunder kan medaljen tilldelas icke-medlem.

§ 4 Beslut om utdelning av hedersmedalj fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 5 Hedersmedaljen skall företrädesvis överlämnas på samfundets högtidsdag.

§ 6 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades.

Militärmusiksamfundets Sam Rydberg-medalj

Sam Rydberg-medaljen kan tilldelas personer som utför ett lovande arbete i Militärmusiksamfundet anda som är värt att främjas.

Militärmusiksamfundets Sam Rydberg-medalj är präglad i brons och har samma åtsida som förtjänstmedaljen Pro Musica Militare och en frånsida med enbart ordet MILITÄRMUSIKSAMFUNDET. Bäres i helvitt vattrat sidenband.

Statuter

Statuter instiftade den 28 februari 2005 och ändrade av årsmötet den 10 april 2022.

§ 1 Militärmusiksamfundets Sam Rydberg-medalj är präglad i brons och har samma åtsida som förtjänstmedaljen Pro Musica Militare och en frånsida med enbart ordet MILITÄRMUSIKSAMFUNDET. Den är inte att betrakta som bronsvalör av förtjänstmedaljen. Medaljörens namn och årtal för utdelande graveras ej. Band: helvitt vattrat sidenband.

§ 2 Sam Rydberg medaljen kan tilldelas personer som utför ett lovande arbete i Militärmusiksamfundets anda som är värt att främjas.

§ 3 Beslut om utdelning av medalj fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 4 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades.

Militärmusiksamfundets minnesmedalj för Svensk Militärmusik i guld

Medaljen instiftades med anledning av militärmusikens avskaffande 1971. Den kunde lösas ut av de i militärmusiken verksamma eller av medlemmarna i Militärmusiksamfundet, eller som namnet då var, Svenska Marschfrämjandet.

Minnesmedaljen är av 7:e storleken och utförd i förgylld metall. Åtsidan visar ett lyraklockspel inom en lagerkrans. På frånsidan Svenska marschfrämjandets emblem och utmed kanten texten ”Till minne av Svensk Militärmusik 30.6.1971”. Bäres i rött vattrat sidenband med svarta kanter

Statuter

Instiftad på årsmötet den 19 mars 1971, fastställd av presidiet den 1 juni 1971.

§ 1 Medaljen hugfäster minnet av den svenska militärmusiken, då denna ersättes med statens regionmusik den 1 juli 1971.

§ 2 Medaljen är av 7:e storleken och utförd i förgylld metall. Åtsidan uppvisar ett lyraklockspel inom en lagerkrans och frånsidan Svenska marschfrämjandets emblem och utmed kanten texten TILL MINNE AV SVENSK MILITÄRMUSIK 30.6.1971. Medaljen bäres på bröstet i ett band av vattrat, rött sidan med svarta kanter.

§ 3 Berättigad att bära medaljen är den som den 30 juni 1971 antingen a) är medlem i Svenska marschfrämjandet, b) är svensk militärmusiker, aktiv, i reserven eller frivillig, eller c) har pensionerats från den svenska militärmusiken.

§ 4 Därtill berättigad äger att mot ett belopp av 35 kronor lösa ut ett exemplar av medaljen.

§ 5 Svenska marschfrämjandets presidium kan dessutom utdela medaljen till personer, vare sig dessa är berättigade enligt § 3 eller ej.

§ 6 Innan beslut om utdelande av medalj enligt § 5 fattas skall ärendet beredas av en därtill av presidiet utsedd medaljföredragare.

§ 7 Över innehavare av medaljen skall förteckning föras.

Militärmusiksamfundets hedersplakett i guld, silver och brons

Hedersplaketten kan tilldelas enskild person, företag eller institution som belöning för militärmusikaliska prestationer eller som tack för insatser till fromma för Militärmusiksamfundet och dess syften.

Plaketten är rektangulär i storlek 60×42 mm och utförd i guldfärgad, silverfärgad resp. bronsfärgad metall. Den är på åtsidan försedd med MMS emblem i emaljerat utförande inom en blomkalkar bildad infattning. Frånsidan ger fritt utrymme där mottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras.

Statuter

Statuter instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 1 november 1971 och ändrade av styrelsen den 26 mars 1984.

§ 1 Hedersplaketten förekommer i tre valörer; guld, silver och brons. Storlek: 60×42 mm. Åtsidan visar MMS emblem i emaljerat utförande inom en lagerkrans. Frånsidan som är slät förses med en graverad text med mottagarens namn och utdelningsår.

§ 2 Hedersplakett kan tilldelas enskild person eller organisation, förening eller institution som belöning för militärmusikaliska prestationer eller som tack för insatser till fromma för samfundet eller dess syften

§ 3 Beslut om utdelning av hedersplakett fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 4 Över innehavare av hedersplaketten skall förteckning föras som upptar även datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades.

Militärmusiksamfundets hedersnål

Statuter

Statuter instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 26 maj 1975, ändrade av styrelsen den 26 mars 1984 och av årsmötet den 10 april 2022.

§ 1 Hedersnålen utgöres av samfundets medlemsnål försedd med en gyllene lagerkrans.

§ 2 Hedersnålen kan tilldelas medlem som gjort värdefulla insatser eller visat stort intresse.

§ 3 Beslut om utdelning av hedersnål fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer